24 بهمن 1360
دستگیری رهبران و اعضای مرکزی سازمان پیکار
رهبران و اعضاي كادر مركزي سازمان پيكار در جريان كشف 29 خانه تيمي متعلق به شاخه نظامي و سياسي اين سازمان دستگير شدند. در اين عمليات 40 نفر از فعالان اصلي سازمان مزبور بازداشت شدند.