26 بهمن 1290
دعوت مسلمانان به اتحاد
آیت الله میرزا محمدتقی شیرازی در پیامی خطاب به مسلمانان ایران و جهان، ضمن برشمردن جنایات دولت‌های بیگانه و «تعرض کفار همجوار به خاک ایران» همه ملتهای مسلم را به وحدت اسلامی و پرهیز از تشتت و جدایی فراخواند.