1 اسفند 1356
بازتاب قیام مردم تبریز در خارج از مرزهای کشور
روزنامه اومانيته چاپ فرانسه با اشاره به وقايع 29 بهمن تبريز نوشت: وقايع تبريز، انفجار خشم عليه ديكتاتور بود