10 اسفند 1347
برگزاری مراسم لژ فراماسونری در ایران
مراسم تشکیل لژ اعظم ایران با شرکت رهبران فراماسونری و با حضور «سر رینالد اورنیل» رئیس لژ اعظم اسکاتلند و اعضای وابسته به این لژ در تهران برگزار شد.