11 اسفند 1324
خروج نظامیان انگلیس از ایران
نظاميان انگليسي طبق پيمان سه جانبه «لندن ـ تهران ـ مسكو» از ايران خارج شدند ولي روسها از تخليه ايران خودداري كردند.