12 اسفند 1366
شروع جنگ شهرها توسط رژیم بعث عراق در جریان جنگ تحمیلی
رژيم بعث عراق مناطق مسكوني شهرهاي تهران، قم، كرج، دزفول و رشت را بمباران كرد.