12 اسفند 1286
خروج نیروهای روسیه از ایران
با انعقاد پيمان «برست ليتوفسك» ميان آلمان و روسيه، روسها متعهد شدند نيروهاي خود را از ايران خارج كنند. آنان بقاياي نيروهاي خود را متعاقب اين پيمان تا پايان بهار اين سال از ايران خارج كردند.