13 اسفند 1299
الغای رسمی قراداد 1919
  • هيأت وزيران رسماً لغو قرارداد 1919 را اعلام كرد.