14 اسفند 1359
غائله بنی‌صدر و منافقین در دانشگاه تهران
ابوالحسن بني‌صدر رئيس جمهور در مراسمي كه براي بزرگداشت خاطره محمد مصدق در دانشگاه تهران برگزار شد طي نطقي تحريك آميز، سبب ايجاد اغتشاش و زد و خورد خونين ميان مخالفان و موافقان خود گرديد.