16 اسفند 1359
شروع رسیدگی به پرونده غائله 14 اسفند
رسيدگي به پرونده غائله 14 اسفند 1359 دانشگاه تهران توسط 10 قاضي آغاز شد. اين تحقيقات تا اوايل خرداد 1360 ادامه يافت.