اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
سومین قسمت بسته تصویری "آنچه گذشت"
اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی، قسمت سوم از بسته تصویری "آنچه گذشت" را که بازخوانی مواضع شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و نظامی در ادوار مختلف تاریخی است منتشر کرد.

سومین قسمت بسته تصویری

سومین قسمت بسته تصویری

سومین قسمت بسته تصویری

سومین قسمت بسته تصویری

سومین قسمت بسته تصویری