21 اسفند 1357
تشکیل بنیاد مستضعفان
متعاقب فرمان 9 اسفند امام خمینی به شورای انقلاب برای تاسیس بنیاد مستضعفان این بنیاد شکل گرفت.