21 اسفند 1353
صدور فتوای تحریم عضویت در حزب رستاخیز توسط امام خمینی
امام خمینی شرکت در حزب رستاخیز را حرام  و کمک به استیصال مسلمین دانستند. ایشان طرح حزب رستاخیز را نشانه شکست انقلاب سفید شاه تلقی کردند.