26 اسفند 1351
ورودريچارد هلمز به ایران به عنوان سفیر جدید آمریکا

ريچارد هلمز رئيس پيشين سازمان «سيا» به عنوان سفير جديد آمريكا در ايران وارد تهران شد.