28 اسفند 1344
جمع آوری رساله امام خمینی توسط رژیم پهلوی

دفاتر امام خميني در سراسر كشور توسط حكومت شاه تعطيل و رساله‌هاي ايشان از كليه كتابفروشي‌ها جمع‌آوري شد.