29 اسفند 1357
دستگیری مقامات رژیم پهلوی
امروز برخی از مقامات رژیم پهلوی از جمله: حسين فردوست ، عليقلي اردلان، صفي اصفيا، محمدعلي ، سناتور خواجه نوري، ناصر يگانه و منوچهر ظلي دستگیر شدند.