24 اسفند 1354
تغییر تقویم تاریخی توسط رژیم پهلوی

رژیم پهلوی در سالروز تولد رضاخان پهلوي، تاريخ رسمي كشور را از هجري شمسي به «شاهنشاهي» تغيير داد.