24 اسفند 1313
افتتاح دانشگاه تهران

دانشگاه تهران افتتاح شد.