2فروردین1376
خروج سفرای کشورهای اروپایی از ایران
جمعی از کشورهای اروپایی در پی حادثه "میکونوس" سفیران خود را از ایران فراخواندند.