2فروردین 1357
پیام امام خمینی در حمایت از مردم لبنان
امام خمینی طی پیامی همه مسلمانان جهان از جمله مردم ایران را به کمک و یاری رساندن به مردم لبنان که آماج حملات نظامی صهیونیست‌ها بودند فراخواند.