2 فروردین 1342
حمله عمال پهلوی به مدارس فیضیه طالبیه
ماموران رژیم پهلوی با هجوم به مجلس عزاداری شهادت امام جعفر صادق(ع) در مدرسه فیضیه قم، به ضرب جرح طلاب و مردم پرداختند. مدرسه طالبیه تبریز نیز مورد حمله مشابهی قرار گرفت .