3فروردین 1342
واکنش بازار به جنایت رژیم پهلوی در فیضیه
بازار تهران به نشانه اعتراض نسبت به جنایات رژیم پهلوی در به خاک و خون کشیدن مدرسه فیضیه قم تعطیل شد.