4فروردین 1289
ورود مجاهدان تبریزی به تهران
ستارخان و باقر خان با عده‌ای نیروهای مسلح وارد تهران شدند. دولت، ستارخان  و همراهانش را در پارک اتابک و باقرخان و همراهانش را درعشرت آباد اسکان داد.