5 فروردین 1357
گزارش نیویورک تایمز از فساد خاندان پهلوی
نیویورک تایمز طی گزارشی به اشتهای سیرناشدنی شاهزادگان پهلوی به جمع آوری ثروت بخاطر افزایش درآمدهای نفتی اشاره کرد.