5فروردین 1342
واکنش جامعه روحانیون به فاجعه فیضیه
در پی حمله رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه و به شهادترساندن طلاب و روحانیون، جامعه روحانیت تهران مردم را به اعتصاب عمومی فرا خواند.