6فروردین 1303
پایان غائله جمهوری رضا خان
رضا خان در ملاقات با آیات عظام حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، میرزا حسین نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی قول داد به غائله "جمهوری" پایان دهد.