7 بهمن 1358
تحریکات چریک‌های فدایی در گنبد
ژاندارمری گنبد به اشغال چریک های فدایی خلق و گروهی به نام "مبارزین خلق ترکمن"در آمد