8فروردین 1368
واکنش امام خمینی به استعفای منتظری
امام خمینی در پاسخ به نامه منتظری تصریح کردند" که من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم"