9فروردین 1359
اعطای پناهندگی سیاسی به محمد رضا پهلوی توسط مصر
دولت مصر به محمد رضا پهلوی پناهندگی سیاسی اعطا کرد و تعدادی از نمایندگان مجلس مصر نیز این اقدام دولت را مورد انتقاد قرار دادند.