9فروردین 1358
کارشکنی حزب دموکرات کردستان
حزب دموکرات کردستان رفراندم جمهوری اسلامی راتحریم کرد.