10فروردین 1359
اعتراف کارتر به اشتیاه آمریکا در قبال انقلاب اسلامی
جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در پیامی به امام خمینی به اشتباهات واشنگتن در قبال انقلاب اسلامی اعتراف کرد.