10فروردین 1358
آغاز رفراندم تعیین هویت سیاسی ایران
مرحله اول رفراندم تعیین هویت سیاسی حکومت ایران پس از پیروزی انقلاب آغاز شد.