11 فروردین 1358
آغاز مرحله دوم رفراندم تعیین هویت سیاسی ایران
مرحله دوم رفراندم تعیین هویت سیاسی آینده نظام حاکم بر ایران آغاز شد.