11 فروردین 1340
تلاش محمد رضا پهلوی برای انتقال پایگاه مرجعیت به نجف
محمد رضا پهلوی به مناسبت رحلت آیت‌الله بروجردی پیام‌های تسلیت خود را تنها برای مراجع نجف فرستاد تا به تصور خود زمینه انتقال مرجعیت از قم به نجف را بوجود آورد.