12 فروردین 1358
رای مردم ایران به نظام "جمهوری اسلامی"
پس از برگزاری رفراندم سراسری، نظام جمهوری اسلامی ایران با اکثریت قریب به اتفاق آراء مردم رسمیت یافت.