12 فروردین 1356
امضای موافقتنامه اتمی ایران و آمریکا
موافقتنامه اتمی ایران و آمریکا به امضا رسید.