13فروردین 1365
شهادت دادستان گیلان توسط منافقین
حاج ابوالحسن کریمی سردشتی دادستان استان گیلان مورد تهاجم مسلحانه یکی از افراد سازمان منافقین قرار گرفت و به شهادت رسید.