14فروردین 1342
واکنش آیت الله حکیم به فاجعه فیضیه
آیت‌الله سید محسن حکیم طی تلگرافی خطاب به امام خمینی به مناسبت جنایات شاه در مدرسه فیضیه قم و طالبیه تبریز، آیات عظام را دعوت به مهاجرت به عتبات عالیات عراق کرد.