15 فروردین 1336
آغاز رسمی فعالیت ساواک
سازمان اطلاعات و امنیت کشور [ساواک]رسمآفعالیت خود را آغاز کرد.