16فروردین 1358
انتشار آئین نامه دادگاه‌های انقلاب
آئین نامه داده گاه انقلاب در 34 ماده منتشر شد. این آئین نامه گامی در جهت ضابطه مند کردن دادگاه‌ها بود.