20فروردین 1372
شهادت سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی، نویسنده و راوی روایت فتح هنگامی که برای تهیه گزارش رهسپار جبهه‌های نبرد شده بود، در اثر برخورد با مین در مناطق عملیاتی فکه به شهادت رسید.