20فروردین 1358
اعدام منوچهر آزمون
منوچهر آزمون از کارگزاران ارشد رژیم پهلوی به حکم دادگاه انقلاب اسلامی اعدام شد.