21 فروردین 1378
شهادت صیاد شیرازی
علی صیاد شیرازی از فرماندهان ارشد ارتش جمهوری اسلامی، توسط یک عضو سازمان منافقین به شهادت رسید.