21 فروردین 1344
ترور ناموفق محمدرضا پهلوی
رضا شمس آبادی مقابل کاخ مرمر اقدام به ترور محمد رضا پهلوی کرد که این عملیات با عدم موفقعیت همراه بود.