21 فروردین 1341
سفر محمد رضا پهلوی به آمریکا
محمدرضا پهلوی و فرح برای جلب رضایت کندی، رئیس جمهور  جدید آمریکا و ارائه طرح خود موسوم به "انقلاب سفید"عازم آمریکا شدند.