22 فروردین 1359
اعدام پاکروان
حسن پاکروان رئیس پیشین ساواک و عوامل موثر حمله به مدرسه فیضیه در سال 1342 و ارتکاب جنایات متعدد دیگر با حکم دادگاه انقلاب اعدام شد.