23 فروردین 1362
آغاز عملیات والفجر 1
عملیات والفجر یک در منطقه شمال فکه آغاز و منجر به آزادی حدود 150 کیلومتر مربع از خاک ایران شد .