23 فروردین 1301
تعطیلی سفارت خانه‌های ایران در چند کشور اروپایی
وزارت امور خارجه، به دلیل کسری بودجه، سفارتخانه‌های ایران را در چند کشور اروپایی تعطیل کرد.