24 فروردین 1341
قول محمد رضا پهلوی به مقامات آمریکایی
محمد رضا پهلوی طی نطقی در کنگره آمریکا تعهد کرد که دولت ایران در اجرای رفورم‌های اجتماعی مورد نظر واشنگتن نهایت کوشش خود را به کار خواهد بست.