24 فروردین 1303
معرفی کابینه رضا خان
رضا خان سردار سپه کابیه خود را معرفی کرد. وی در این کابینه وزارت جنگ را برعهده داشت.